Duyurular
Destek Hizmetler Müdürlüğü

DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

 

İdari İşler Biriminin görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır:

 1. a) Başkanlığımızın elektrik, su, telefon, doğalgaz fatura işlemlerini takip etmek, zamanında ödenmesini sağlamak, tasarruflu kullanılması için gerekli önlemleri almak,

b) Belediye Başkanlığı ve bağlı birimlerinin temizlik hizmetlerini yürütmek. Temizlik hizmetleriyle ilgili aksaklık veya sorunların yaşandığı birimlerin taleplerini değerlendirilerek çözüme kavuşturmak,

 1. c) Kurumumuzda kullanılan el, araç ve sabit masa telsizlerinin alımı, bakımı, tamir ve onarımı ile kontrolünü yapmak,

ç) Personelin ulaşım ihtiyaçlarının karşılanmasını sağlamak,

 1. d) Belediye araçlarının yönetilmesi işlemlerini yürütmek,
 2. e) Müdürlüğün evrak kayıt ve arşiv işlemlerini yürütmek,

2 g) Belediyeye ait depoların idaresini yürütmek.

(2)İhale ve Satınalma Biriminin görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır:

İlgili birimler tarafından talep edilen satın alma işlemleri aşağıdaki şekilde yürütülür:

 1. a) Birimler yapılmasına ya da alınmasına ihtiyaç duydukları her türlü mal, hizmet ve yapım işi için ihtiyaç raporu oluşturur,
 2. b) Birimler ihtiyaç raporunda belirtilen işler için teknik şartname hazırlar ve yaklaşık maliyet hesaplar, c) Bütçelerinde bu iş için yeterli ödenek olup olmadığını kontrol eder. Ön izin belgesi, ihale onay belgesi ve ödenek kaydını alarak evrakını ihale ve satın alma işlemini gerçekleştirmek üzere İhale ve Satınalma Birimine gönderir. Yeterli ödeneğin bulunmaması durumunda ön izin belgesini aldıktan sonra, Mahalli idareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 36.maddesinde belirtilen ilkeler çerçevesinde gerekli aktarma işlemlerini yaptırır. Aktarma işleminin gerçekleşmesinin ardından ön izin belgesine ihale onay belgesini, ödenek kaydını, teknik şartnamesini, yaklaşık maliyetini ekleyerek İhale ve Satınalma Birimine gönderir,

ç) İhale ve Satınalma Birimine gönderilen ihaleye esas işlem dosyaları incelenerek mevzuata aykırı hususlar tespit edilirse gerekçeleri ile birlikte müdürlüğüne iade edilir ve düzeltilmesi sağlanır,

 1. d) Mevzuata uygun bulunan ihaleye esas işlem dosyaları, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu hükümleri çerçevesinde yapılacak işlemler ile sözleşme aşamasına getirilerek müdürlüğüne gönderilir,
 2. e) İhale ve Satınalma Biriminin görev ve sorumluluğu ihaleye esas işlem dosyasının (teknik şartname, yaklaşık maliyet, ön izin belgesi, ihale onay belgesi ve ödenek kaydı) gelmesiyle başlar, ihalenin mevzuata uygun ve zamanında tamamlanarak sözleşmenin hazırlanması sonucunda müdürlüğüne gönderilmesi ile sona erer.
 3. f) Başkanlık tarafından yayımlanan bütçe genelgesiyle belirlenen ortak harcamaları ise müdürlüklerden gelen talep üzerine Belediye adına gerçekleştirir.

(3) Güvenlik Biriminin görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır:

 1. a) Belediye başkanlık ve bağlı birimlerin 5188 sayılı yasa gereği güvenliğin sağlanması konusunda mesai saatleri içi ve dışında kontrolü sağlamak, sabotaj, soygun, yangın ve muhtemelen yıkıcı faaliyetlere caydırıcı, önleyici ve durdurucu tedbirleri alarak ilgili mercilerin vakit geçirilmeden uyarılmasını sağlamak,
 2. b) Görev alanları içinde işlenmiş veya işlenmekte olan suçları derhal genel kolluk kuvvetlerine bildirmek, genel kolluk kuvvetleri gelinceye kadar zanlıların yakalanması ve gözetim altında tutulmasını sağlamak,
 3. c) Belediye ve bağlı kuruluşlarında meydana gelen suç ve delillerin muhafaza edilmesini sağlamak,

ç) Koruma ve güvenlik hizmetlerinin gerektirdiği diğer önlemleri almak,

 1. d) Sivil savunma teşkilatına görevlerinin yerine getirilmesinde yardımcı olunmasını sağlamaktır.

(4) İşletmeler Biriminin görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır:

 1. a) İşbirliği yaptığı belediyelerin, üreticilerin ve birliklerin ürettikleri mal ve hizmetlerin belediye işletmelerinde kullanımını, ilçemiz halkına ulaşmasını özendiren girişimlerde bulunmak,
 2. b) Sosyal tesisler kurmak ve işletilmelerini sağlamak, belediyemiz vasıtasıyla vatandaşlara yapılacak sosyal yardımları ilgili müdürlüklerle işbirliği içinde yürütmek,
 3. c) Belediyemize bağlı olarak faaliyet gösteren, belediyenin kafe ve restoranlarının, evlendirme dairesindeki fotoğrafçılık, kamera çekim, projeksiyon gibi işlerin tamamı, otopark işletilmesi, belediye hizmet binalarındaki çay ocakları vb. tüm işlerin işleyişleri ile ilgili bütün iş ve işlemlerin zamanında ve doğru olarak yerine getirilmesini sağlamak,

ç) Başkanlıkça kurulması kararlaştırılan işletmelerin kuruluş, işleyiş ve her türlü iş ve işlemlerini yürütmek,

 1. d) İşletmelerin hizmet sunumunda alacağı ücretleri bölgesel bazda ve günün          şartlarına göre belirlemek için çalışma yapmak ve belediye meclisine sunmak,
 2. e) Meclisten geçen tarifelerin uygulanmasını sağlamak ve denetlemek.

Mehmet CAN

Destek Hizmetleri Müdürü